Năm 2020: Dự toán chi ngân sách lên đến 1,7 triệu tỷ đồng

Theo Hoàng Linh / Sức Khỏe Cộng Đồng 06:53 03/11/2019

Bộ Tài chính vừa công bố “Báo cáo ngân sách dành cho công dân về Dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2020 trình Quốc hội”, trong đó dễ nhận thấy dự toán chi ngân sách đang vượt cho với dự thu.

nam-2020-du-toan-chi-ngan-sach-len-den-17-trieu-ty-dong
Dự toán chi ngân sách lên đến 1,7 triệu tỷ đồng trong khi dự thu ngân sách năm 2020 chỉ là 1,5 triệu tỷ đồng.

Theo đó, dự kiến dự toán thu NSNN năm 2020 là hơn 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 3,8% so với ước thực hiện năm 2019; tỷ lệ huy động vào NSNN khoảng 22,2% GDP, trong đó từ thuế, phí khoảng 19,4% GDP.

Dự kiến dự toán chi NSNN năm 2020 là hơn 1,7 triệu tỷ đồng, tăng 7% so với dự toán chi năm 2019.

Chi NSNN năm 2020 sẽ được thực hiện trên nguyên tắc: Tăng tỷ trọng chi cho đầu tư phát triển; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên gắn với mục tiêu tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới đơn vị sự nghiệp công; bố trí chi trả nợ lãi đầy đủ, đúng hạn, quản lý chặt các khoản vay, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia; tiếp tục cải cách tiền lương từ 1/7/2020 (tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng, lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công tăng tương ứng); bố trí dự phòng, dự trữ quốc gia đảm bảo xử lý kịp thời các nhiệm vụ cấp bách phát sinh trong năm.

Trong năm 2010, Bộ Tài chính dự kiến bội chi NSNN là 234,8 nghìn tỷ đồng, tương đương 3,44% GDP. Dự kiến đến hết năm 2020, dư nợ công bằng 54,3% GDP, dư nợ Chính phủ bằng 48,5% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia bằng 45,5% GDP.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, từ đầu năm đến thời điểm 15/10/2019 thu ngân sách ước tính đạt 1.133,6 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa 908,1 nghìn tỷ đồng, thu từ dầu thô 45 nghìn tỷ đồng; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 176,9 nghìn tỷ đồng.

Đáng nói trong thu nội địa, khu vực tư nhân đóng góp lớn nhất. Cụ thể, thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 175,6 nghìn tỷ đồng, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 152,3 nghìn tỷ đồng, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 121,5 nghìn tỷ đồng.

Riêng thu thuế thu nhập cá nhân 87,3 nghìn tỷ đồng, thuế bảo vệ môi trường 44,9 nghìn tỷ đồng, tiền sử dụng đất 99 nghìn tỷ đồng.

Cũng theo Tổng cục Thống kê chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/10/2019 ước tính đạt 1.093,8 nghìn tỷ đồng. Trong đó chi thường xuyên đạt 774,9 nghìn tỷ đồng, chi ngân sách cho đầu tư phát triển 208,6 nghìn tỷ đồng, chi trả nợ lãi vay là 86,9 nghìn tỷ đồng.

 

Tin khác