Công an phá sới bạc khủng tại Thủy Sơn Thủy Nguyên Hải Phòng