GDP bình quân của Việt Nam

    GDP bình quân 3.000USD/năm, cần nhìn vào thực tế

    GDP bình quân 3.000USD/năm, cần nhìn vào thực tế

    13:51 12-08-2019 | 0

    Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam (GDP đầu người) theo cách tính GDP mới sẽ tăng lên ở mức 3.000 USD/năm (năm 2018), thay vì 2.590 USD/người/năm như khi sử dụng cách tính hiện nay.