hiện tượng một sinh vật là tập hợp nhiều phần của các cá thể khác nhau

    Chimera là gì và Chimera có phải là bệnh

    Chimera là gì và Chimera có phải là bệnh

    12:41 29-10-2015 | 0

    Chimera là gì và Chimera có phải là bệnh – Chimera là hiện tượng một sinh vật là tập hợp nhiều phần của các cá thể khác nhau hay là sự kết hợp giữa hai hay nhiều loài trong một cơ thể....