Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn.

    Giữ mức đầu tư công 2.000.000 tỷ đồng

    Giữ mức đầu tư công 2.000.000 tỷ đồng

    13:06 12-11-2018 | 0

    Sáng 12/11, với 434 phiếu tán thành (tương đương 89,48%), Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 14 đã thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn.