Nghị quyết về xử lý nợ thuế

    Doanh nghiệp nào sẽ được xóa nợ thuế?

    Doanh nghiệp nào sẽ được xóa nợ thuế?

    19:33 02-03-2019 | 0

    Theo Tổng cục Thuế, cần trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về xử lý nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của người nộp thuế đã phá sản, giải thể, không còn sản xuất kinh doanh và không còn khả năng nộp ngân sách.