ông Nguyễn Mạnh Hùng làm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông