Sà lan đâm hỏng cầu Bình Lợi thiệt hại nhiều tỷ đồng