Tìm thấy xác người đàn ông chết 3 ngày ở Dốc Nghiến