Website Bộ Thông tin và truyền thông: Sơ đồ và cách tìm thông tin

19:49 11/08/2015

Để tìm thông tin về lĩnh vực thông tin và truyền thông, bạn có thể truy cập vào website của Bộ Thông tin và truyền thông để...

Để tìm thông tin về lĩnh vực thông tin và truyền thông, bạn có thể truy cập vào website của Bộ Thông tin và truyền thông để cập nhật những văn bản hay tin tức mới nhất được ban hành.

Website Bộ Thông tin và truyền thông: Sơ đồ và cách tìm thông tin mới và nhanh nhất

Để biết được cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và truyền thông, thông tin về Bộ trưởng, Thứ trưởng, truy cập vào đường link sau trên website Bộ Thông tin và truyền thông

http://mic.gov.vn/gioithieu/Trang/C%C6%A1c%E1%BA%A5ut%E1%BB%95ch%E1%BB%A9c.aspx

Để biết được thông tin liên hệ của Bộ Thông tin và truyền thông, truy cập vào đường link sau trên website Bộ Thông tin và truyền thông: http://mic.gov.vn/gioithieu/Trang/Th%C3%B4ngtinli%C3%AAnh%E1%BB%87.aspx

Để biết được thông tin của các Sở Thông tin truyền thông địa phương, truy cập vào đường link sau trên website Bộ Thông tin và truyền thông: http://mic.gov.vn/thongtindiaphuong/ttlh/Trang/Gi%E1%BB%9Bithi%E1%BB%87uc%C3%A1cS%E1%BB%9FTh%C3%B4ngtinv%C3%A0Truy%E1%BB%81nth%C3%B4ng.aspx

Để biết được thông tin hoạt động của Bộ Thông tin truyền thông, truy cập vào đường link sau trên website Bộ Thông tin và truyền thông: http://mic.gov.vn/tintucsukien/tinhoatdongcuabo/Trang/default.aspx

Để biết được thông tin hoạt động của các đơn vị trong ngành thông tin truyền thông, truy cập vào đường link sau trên website Bộ Thông tin và truyền thông: http://mic.gov.vn/tintucsukien/tintuctrongnganh/Trang/default.aspx

Để biết được thông tin các văn bản mới được ban hành trong lĩnh vực thông tin truyền thông, truy cập vào đường link sau trên website Bộ Thông tin và truyền thông: http://mic.gov.vn/tintucsukien/vanbanqpplmoibanhanh/Trang/default.aspx

Để biết được thông tin các văn bản quản lý trong lĩnh vực thông tin truyền thông, truy cập vào đường link sau trên website Bộ Thông tin và truyền thông: http://mic.gov.vn/vbqppl/Lists/Vn%20bn%20QPPL/AllItems.aspx

Website Bộ Thông tin và truyền thông Sơ đồ và cách tìm thông tin

Website Bộ Thông tin và truyền thông Sơ đồ và cách tìm thông tin mới nhất

Để biết được thông tin các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin truyền thông, truy cập vào đường link sau trên website Bộ Thông tin và truyền thông: http://mic.gov.vn/tthc/trang/default.aspx

Để biết được thông tin các chiến lược, kế hoạch, qui hoạch trong lĩnh vực thông tin truyền thông, truy cập vào đường link sau trên website Bộ Thông tin và truyền thông: 

http://mic.gov.vn/clqhkh/Trang/C%C3%A1cl%C4%A9nhv%E1%BB%B1cqu%E1%BA%A3nl%C3%BD1.aspx

Để biết được thông tin các số liệu, báo cáo trong lĩnh vực thông tin truyền thông, truy cập vào đường link sau trên website Bộ Thông tin và truyền thông: http://mic.gov.vn/solieubaocao/solieuthongke/Trang/default.aspx

Để biết được thông tin các dự án đầu tư, đấu thầu trong lĩnh vực thông tin truyền thông, truy cập vào đường link sau trên website Bộ Thông tin và truyền thông: http://mic.gov.vn/thongtindtdtmscong/Trang/default1.aspx

Để hỏi đáp các vấn đề trong lĩnh vực thông tin truyền thông, truy cập vào đường link sau trên website Bộ Thông tin và truyền thông: http://hoidap.mic.gov.vn/Trang/default.aspxTin khác