Website Đại Học Cần Thơ: Sơ đồ và cách tìm thông tin mới và nhanh nhất

Theo 19:32 21/11/2015

Website Đại Học Cần Thơ: Sơ đồ và cách tìm kiếm thông tin trên Website Đại Học Cần Thơ một cách nhanh và chính xác nhất... Website Đại Học Cần Thơ: Sơ đồ và cách tìm thông tin mới...

Website Đại Học Cần Thơ: Sơ đồ và cách tìm kiếm thông tin trên Website Đại Học Cần Thơ một cách nhanh và chính xác nhất...

Website Đại Học Cần Thơ: Sơ đồ và cách tìm thông tin mới và nhanh nhất

Để biết thông tin ban giám hiệu của Đại Học Cần Thơ truy cập vào đường link sau trên Website Đại Học Cần Thơ để biết chi tiết: http://ctu.edu.vn/intro_det.php?mn=2&id=13

Để biết các thông tin Đảng - Đoàn thể của Đại Học Cần Thơ truy cập vào đường link sau trên Website Đại Học Cần Thơ để biết chi tiết: http://ctu.edu.vn/intro_det.php?mn=2&id=5&p=5

Để biết các thông tin các phòng ban của Đại Học Cần Thơ truy cập vào đường link sau trên Website Đại Học Cần Thơ để biết chi tiết: http://ctu.edu.vn/intro_det.php?mn=2&id=24&p=24

Để biết các thông tin hoạt động của Đại Học Cần Thơ truy cập vào đường link sau trên Website Đại Học Cần Thơ để biết chi tiết: http://ctu.edu.vn/news_cat.php?mn=4&id=1

Để biết các thông tin tuyển sinh hệ đại học văn bằng 2 của Đại Học Cần Thơ truy cập vào đường link sau trên Website Đại Học Cần Thơ để biết chi tiết:

http://websrv2.ctu.edu.vn/dept/daa/index.php?option=com_content&view=category&id=113&Itemid=361

Để biết các thông tin tuyển sinh hệ vừa làm vừa học của Đại Học Cần Thơ truy cập vào đường link sau trên Website Đại Học Cần Thơ để biết chi tiết:

http://websrv2.ctu.edu.vn/dept/daa/index.php?option=com_content&view=category&id=106&Itemid=351

Để biết các thông tin tuyển sinh hệ liên thông Đại Học của Đại Học Cần Thơ truy cập vào đường link sau trên Website Đại Học Cần Thơ để biết chi tiết:

http://websrv2.ctu.edu.vn/dept/daa/index.php?option=com_content&view=category&id=107&Itemid=355

Để biết các thông tin tuyển sinh hệ đại học chính quy của Đại Học Cần Thơ truy cập vào đường link sau trên Website Đại Học Cần Thơ để biết chi tiết:

http://websrv2.ctu.edu.vn/dept/daa/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=137&Itemid=481

Để biết các thông tin đào tạo hệ vừa làm vừa học của Đại Học Cần Thơ truy cập vào đường link sau trên Website Đại Học Cần Thơ để biết chi tiết:

http://websrv2.ctu.edu.vn/dept/daa/index.php?option=com_content&view=category&id=112&Itemid=359

Website Đại Học Cần Thơ Sơ đồ và cách tìm thông tin mới và nhanh nhấtWebsite Đại Học Cần Thơ Sơ đồ và cách tìm thông tin mới và nhanh nhất

Để biết các thông tin đào tạo hệ đại học của Đại Học Cần Thơ truy cập vào đường link sau trên Website Đại Học Cần Thơ để biết chi tiết:

http://websrv2.ctu.edu.vn/dept/daa/index.php?option=com_content&view=category&id=110&Itemid=357

Để biết các thông tin chương trình đào tạo của Đại Học Cần Thơ truy cập vào đường link sau trên Website Đại Học Cần Thơ để biết chi tiết:

http://websrv2.ctu.edu.vn/dept/daa/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=135&Itemid=479

Để biết các thông tin tốt nghiệp hệ đại học chính quy của Đại Học Cần Thơ truy cập vào đường link sau trên Website Đại Học Cần Thơ để biết chi tiết:

http://websrv2.ctu.edu.vn/dept/daa/index.php?option=com_content&view=category&id=116&Itemid=379

Để biết các thông tin hợp tác quốc tế của Đại Học Cần Thơ truy cập vào đường link sau trên Website Đại Học Cần Thơ để biết chi tiết: http://websrv2.ctu.edu.vn/dept/dir/

Để biết các thông tin về công tác sinh viên của Đại Học Cần Thơ truy cập vào đường link sau trên Website Đại Học Cần Thơ để biết chi tiết: http://websrv2.ctu.edu.vn/dept/dsa/

Để biết các thông tin về công tác tư vấn - hỗ trợ sinh viên của Đại Học Cần Thơ truy cập vào đường link sau trên Website Đại Học Cần Thơ để biết chi tiết: http://csc.ctu.edu.vn/

Để biết các thông tin về công tác Đoàn hội của Đại Học Cần Thơ truy cập vào đường link sau trên Website Đại Học Cần Thơ để biết chi tiết: http://yu.ctu.edu.vn/

Để biết các thông tin liên hệ của Đại Học Cần Thơ truy cập vào đường link sau trên Website Đại Học Cần Thơ để biết chi tiết: http://www.ctu.edu.vn/guide_list.php?mn=8&id=2

Tin nên đọc:Tin khác