HĐND TP Hà Nội dự kiến ban hành 88 nghị quyết giai đoạn 2022-2026

Thứ năm, 15/09/2022, 07:40 AM

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn vừa ban hành Kế hoạch số 13/KH-HĐND về “Định hướng xây dựng nghị quyết của HĐND TP khóa XVI, giai đoạn 2022-2026”.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2022-2026, HĐND TP sẽ ban hành 88 nghị quyết ở cả kỳ họp chuyên đề và thường kỳ.

Trong đó, nội dung xây dựng Nghị quyết được xác định dự kiến có: Nghị quyết về việc ban hành một số chính sách khuyến khích hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch và trình tự, thủ tục công nhận khu du lịch, điểm du lịch đạt tiêu chí chất lượng cao trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2022-2025; Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực trên địa bàn TP Hà Nội; Nghị quyết quyết quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học của TP Hà Nội; Nghị quyết về phát triển thanh niên TP Hà Nội giai đoạn 2021-2030; ...

Thường trực HĐND TP yêu cầu việc triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch phải được tiến hành kịp thời, thống nhất, hiệu quả; Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ giữa các cơ quan có liên quan theo thẩm quyền được quy định.

Các nhiệm vụ phải được xác định rõ nội dung, tiến độ thực hiện, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp. Đề cao trách nhiệm, tính chủ động của các cơ quan, đơn vị trong việc đề xuất nội dung sửa đổi, xây dựng mới các nghị quyết của HĐND TP nhằm triển khai kịp thời các chỉ đạo, quy định mới của Trung ương, Thành ủy, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của chính quyền thành phố.

Ba nội dung được xác định trong kế hoạch, bao gồm: Triển khai xây dựng, hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị quyết HĐND TP đối với các nội dung đề xuất xây dựng nghị quyết đảm bảo đúng quy định pháp luật, quy chế làm việc của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và chất lượng, tiến độ yêu cầu.

Trên cơ sở định hướng xây dựng Nghị quyết HĐND TP khóa XVI, giai đoạn 2022-2026, định kỳ vào tháng 1 hằng năm, UBND TP, các ban của HĐND TP rà soát, bổ sung, điều chỉnh các nội dung, đề xuất xây dựng nghị quyết trình Thường trực HĐND TP (trong đó, cần xác định rõ những nội dung cần tổ chức lấy ý kiến phản biện xã hội) để ban hành kế hoạch xây dựng Nghị quyết HĐND TP của năm đó.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, nếu có những nội dung phát sinh theo công tác xây dựng pháp luật của Trung ương hoặc do tình hình thực tế của thành phố thì UBND TP, các ban của HĐND TP kịp thời báo cáo Thường trực HĐND TP để điều chỉnh, bổ sung vào kế hoạch xây dựng nghị quyết hằng năm cho phù hợp, hiệu quả.

Thường trực HĐND TP đề nghị UBND TP tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra; Phân công rõ lãnh đạo UBND chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo trực tiếp thực hiện; Phối hợp cùng Thường trực HĐND thành phố và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP thống nhất những nội dung đề xuất xây dựng nghị quyết cần tổ chức lấy ý kiến phản biện xã hội.

Thường trực HĐND TP giao các ban của HĐND TP và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP phối hợp chặt chẽ với các cơ quan được UBND TP phân công làm chủ trì tham mưu lập hồ sơ dự thảo Nghị quyết trong suốt quá trình thực hiện kế hoạch.