điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm

    Chính thức bãi bỏ điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm

    Chính thức bãi bỏ điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm

    20:24 13-11-2018 | 0

    Chính phủ vừa ban hành Nghị định 154/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.