Mang súng đi săn bị ngã súng cướp cò tự bắn vào mình chết ở Thanh Tùng Thanh Miện Hải Dương