Thứ hai, 15/08/2022, 09:11 AM
  • Click để copy

Năm 2025, ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô đóng góp 5% GRDP của TP

UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 217/KH-UBND (ngày 12/8) về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kế hoạch bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung của Nghị quyết, xác định rõ trách nhiệm cụ thể và cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết đề ra; gắn việc thực hiện Kế hoạch này với các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ khác của mỗi ngành, mỗi địa phương, của Thành phố và quốc gia.

hn

Trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Mục tiêu đến năm 2025, ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; giữ vững và phát triển thương hiệu Thủ đô ngàn năm văn hiến, “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”. Phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP của Thành phố.

Tập trung phát triển một số ngành sẵn có lợi thế, tiềm năng gồm: Du lịch văn hóa, Thủ công mỹ nghệ, Nghệ thuật biểu diễn, Điện ảnh, Thiết kế, Ẩm thực, Phần mềm và trò chơi giải trí. Đồng thời quan tâm phát triển các ngành: Quảng cáo, Kiến trúc, Điện ảnh, Truyền hình và Phát thanh, Xuất bản, Thời trang...

Mục tiêu đến năm 2030, ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô cơ bản trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác. Hà Nội là “Thành phố sáng tạo” có sức ảnh hưởng ở khu vực Đông Nam Á, nằm trong nhóm các thành phố có ngành CNVH phát triển hàng đầu có thương hiệu, sản phẩm uy tín, có sức cạnh tranh khu vực và thế giới, sánh vai thủ đô các nước phát triển cao trong khu vực. Phấn đấu doanh thu từ các ngành CNVH tăng dần qua từng năm, đóng góp khoảng 8% GRDP của Thành phố.

Duy trì phát triển ổn định, bền vững các ngành: Du lịch văn hóa, Thủ công mỹ nghệ, Nghệ thuật biểu diễn, Thiết kế, Âm thực, Phần mềm và trò chơi giải trí. Đẩy mạnh phát triển các ngành: Quảng cáo, Kiến trúc, Điện ảnh. Tiếp tục phát triển các ngành: Nhiếp ảnh và Triển lãm, Thời trang, Truyền hình và Phát thanh, Xuất bản...

Mục tiêu đến năm 2045, ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô là ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển toàn diện, là động lực phát triển các ngành, lĩnh vực khác; là tiền đề để xây dựng Hà Nội có mức sống và chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc, hài hòa và bền vững; trở thành thành phố kết nối toàn cầu, Văn hiến, Văn minh, Hiện đại và Sáng tạo, ngang tầm các thủ đô và thành phố hàng đầu trong khu vực. Hình thành một số công trình văn hóa mới mang tính biểu tượng có tầm cỡ khu vực và thế giới. Phấn đấu đóng góp khoảng 10% GRDP của Thành phố.

Hoàn thiện cơ chế chính sách để phát triển công nghiệp văn hóa

Theo Kế hoạch, TP tổ chức quán triệt, tuyên truyền thúc đẩy đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về Công nghiệp văn hóa. Các Sở, ban, ngành, đơn vị của Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết của Thành ủy, Kế hoạch của UBND TP, Kế hoạch triển khai thực hiện của đơn vị mình đến cán bộ chủ chốt, công chức, viên chức của địa phương, đơn vị nhằm thống nhất nhận thức và hành động, triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển CNVH.

Về tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, TP giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy sáng tạo, tháo gỡ khó khăn, quan: vướng mắc, cải cách thủ tục hành chính nhằm phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực, tạo động lực phát triển CNVH trên các lĩnh vực: Du lịch văn hóa, Nghệ thuật biểu diễn, Thiết kế, Âm thực, Quảng cáo, Điện ảnh, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Thời trang...

Sở Tài chính và các Sở, ngành liên quan xây dựng cơ chế hỗ trợ, ưu đãi, khuyến khích cho người dân và doanh nghiệp các cơ chế hợp tác công - tư trong quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản, phát triển văn hóa; khuyến khích xây dựng, hình thành, phát triển các loại quỹ đầu tư, quỹ hỗ trợ, quỹ giải thưởng theo hình thức hợp tác công - tư để phát triển văn hóa.

Rà soát, điều chỉnh bổ sung các nội dung phát triển CNVH vào Quy hoạch phát triển văn hóa Hà Nội đến năm 2030; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ sung, điều chỉnh các nội dung liên quan phát triển CNVH, tích hợp đồng bộ các mục tiêu đầu tư, dự án thuộc lĩnh vực phát triển CNVH vào Quy hoạch Thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phối hợp với Sở Tài chính, Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích, xúc tiến đầu tư, quảng bá, phát triển các loại hình CNVH sẵn có lợi thế, tiềm năng, đảm bảo phát triển đồng bộ trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc nghiên cứu đề xuất cơ chế, cải cách quy trình thủ tục đầu tư nhằm thu hút được các nhà đầu tư trong nước, quốc tế có uy tín, thương hiệu, tiềm lực triển khai thực hiện các dự án xây dựng cơ sở vật chất, công trình hạ tầng kỹ thuật, tổ hợp vui chơi giải trí và thể thao có quy mô, tiêu chuẩn quốc tế phục vụ phát triển CNVH.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa và Thể thao, UBND các quận, huyện, thị xã: Nghiên cứu, đề xuất chuyển đổi di sản công nghiệp, biệt thự cũ, di sản đô thị… thành các không gian sáng tạo văn hóa mới phục vụ phát triển CNVH. Xây dựng cơ chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đặc thù đối với các khu vực phố cổ, phố cũ, làng cổ, khu vực hai bên bờ sông Hồng...

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan rà soát, đề xuất cơ chế chính sách phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề TP Hà Nội thúc đẩy phát triển CNVH Thủ đô.

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng cơ chế hỗ trợ, chuyển giao, ứng dụng kết quả từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ; cơ chế khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực phát triển CNVH.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan Tổ chức triển khai hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách trong lĩnh vực: Phần mềm và các trò chơi điện tử trên mạng, Truyền hình và Phát thanh, Xuất bản...

Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực

Về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, UBND TP giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo đội ngũ kế cận có trình độ chuyên môn cao, phát triển nguồn nhân lực cho các ngành CNVH trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, ưu đãi, vinh danh đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, các nhà sáng tạo, văn nghệ sỹ, nghệ nhân... có quá trình cống hiến, đóng góp tích cực trong xây dựng, phát triển văn hóa và CNVH Thủ đô. Khuyến khích các nghệ sĩ, nghệ nhân tham gia giảng dạy, hỗ trợ trao truyền tri thức, kỹ năng, bí quyết thực hành; phát huy thế mạnh của các nhà hát của ngành làm hạt giống phát triển ngành CNVH của Thủ đô.

Khuyến khích và cử cán bộ có trình độ, nghệ sĩ, diễn viên... xuất sắc đi đào tạo, học tập kinh nghiệm tại các nước có nền CNVH phát triển; hình thành và phát triển nguồn nhân lực, đội ngũ chuyên gia chất lượng cao.

Bồi dưỡng năng lực sáng tạo thông qua tổ chức các cuộc thi, liên hoan, - hội diễn, diễn đàn Mạng lưới sáng tạo... góp phần mở rộng, phát triển các nguồn nhân lực để tạo ra các sản phẩm văn hóa có hàm lượng thiết kế sáng tạo và chất lượng cao, xây dựng thương hiệu quốc gia, quốc tế cho các ngành CNVH của Thủ đô.

Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho du lịch văn hóa, chú trọng nhân lực quản lý, hướng dẫn viên du lịch, cộng đồng dân cư địa phương có tài nguyên du lịch văn hóa và nguồn nhân lực trực tiếp phục vụ hoạt động du lịch đạt chất lượng cao.

UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động thực hiện hiệu quả công tác phát triển nguồn nhân lực, chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng, khuyến khích đổi mới công nghệ, sáng tạo các lĩnh vực CNVH có tiềm năng và lợi thế tại địa phương.

Về tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ, Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan chủ động hợp tác, tiếp thu khoa học, kỹ thuật và công nghệ hiện đại trong sáng tạo, sản xuất, phổ biến, lưu giữ các sản phẩm văn hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ văn hóa, khai thác, phát huy giá trị văn hóa trong các lĩnh vực: Nghệ thuật biểu diễn, Thiết kế, Âm thực, Quảng cáo, Điện ảnh, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Thời trang...

Triển khai số hóa, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, di sản tư liệu, tên đường phố Hà Nội, thông tin về Mạng lưới thành phố Sáng tạo Hà Nội để quản lý, kết nối, chia sẻ, quảng bá thông tin với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng trong và ngoài nước.

Phối hợp triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo AI, thực tế ảo giới thiệu các di sản văn hóa, sản phẩm ngành CNVH trên mạng Internet và các nền tảng truyền thông số.

Về phát triển thị trường công nghiệp văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường đầu tư, quản lý, khai thác hệ thống các thiết chế văn hóa phục vụ phát triển CNVH Thủ đô thông qua các chương trình đào tạo, liên kết với chuyên gia trong nước và quốc tế nâng cao năng lực sáng tạo của các Nhà hát, đơn vị nghệ thuật... hướng tới thị trường cả nước và quốc tế.

Đề xuất nhu cầu và nội dung cụ thể để Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội rà soát bố trí quỹ đất để xây dựng các công trình văn hóa mới trên địa bàn thành phố trong đó tập trung vào đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng nhằm hoàn thiện việc xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển CNVH Thủ đô.

Khuyến khích sáng tạo, phát triển các giá trị văn hóa tinh thần mới trên nền tảng di sản, đảm bảo hài hòa với phát triển kinh tế, du lịch bền vững; lựa chọn xây dựng các thương hiệu sản phẩm, dịch vụ văn hóa chất lượng cao tham gia vào thị trường CNVH trong nước và quốc tế.

Xây dựng các mô hình tổ chức, quản lý của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, văn nghệ sĩ, trí thức, nghệ nhân... nhằm phối hợp đồng bộ, phát triển bền vững các ngành CNVH.

Xây dựng đề án hình thành các khu vực, trung tâm hoạt động văn hóa nghệ thuật của Thủ đô, Trung tâm biểu diễn Nghệ thuật Quốc gia, các Chương trình giới thiệu tinh hoa văn hóa các Thủ đô trên thế giới và văn hóa đặc sắc các vùng miền; thúc đẩy phát triển các loại hình nghệ thuật, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành CNVH.

Hình thành các tuyến, chương trình liên kết các vùng văn hóa như Liên kết văn hóa đất tổ, cố đô (Hà Nội - Phú Thọ - Ninh Bình - Thanh Hóa - Huế...), Trung tâm văn hóa Đồng bằng Sông Hồng, Trung tâm văn hóa Việt Mường (Hòa Bình). Chương trình “Hà Nội - Huế - Sài Gòn”...

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan cân đối vốn có tính chất đầu tư cho các dự án, chương trình phát triển các ngành CNVH, công nghiệp sáng tạo được cấp có thẩm quyền phê duyệt và huy động các nguồn lực khác để phấn đấu đạt mục tiêu xây dựng và phát triển Hà Nội trở thành trung tâm CNVH, công nghiệp sáng tạo lớn của cả nước.

Về thu hút và hỗ trợ đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào Hà Nội tập trung vào công trình, dự án lớn (Trung tâm thiết kế sáng tạo và giới thiệu sản phẩm OCOP tầm quốc gia, Trung tâm thiết kế sáng tạo Hà Nội, Trung tâm biểu diễn Nghệ thuật quốc gia, Tổ hợp thể thao đẳng cấp quốc tế...), các hoạt động sáng tạo văn hóa, sản xuất các sản phẩm và dịch vụ văn hóa, hình thành hệ thống quảng trường, không gian văn hóa nghệ thuật... phục vụ phát triển CNVH.

UBND các quận, huyện, thị xã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai một số dự án, đề án quy hoạch bảo tồn, tu bổ, tôn tạo phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia có tiềm năng phát triển du lịch văn hóa. Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi nhất để khai thác, phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương, phát triển ngành CNVH gắn với du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng.

Ngoài ra, TP mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế, triển khai các sáng kiến của Hà Nội đã cam kết với UNESCO khi gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo.

Giá vàng hôm nay (11/6): Thị trường thế giới tăng nhẹ, trong nước ổn định

Giá vàng hôm nay (11/6): Thị trường thế giới tăng nhẹ, trong nước ổn định

11/06/2024 11:42

Giá vàng thế giới hôm nay (11/6) tăng nhẹ bất chấp việc đồng đô la Mỹ vững hơn. Các nhà đầu tư đang chờ đợi kết quả từ cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này để phán đoán về đường hướng chính sách của Ngân hàng Trung ương Mỹ trong tương lai.

Sớm xây dựng, ban hành bộ tiêu chí xanh cho nền kinh tế

Sớm xây dựng, ban hành bộ tiêu chí xanh cho nền kinh tế

11/06/2024 06:36

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường cần nghiên cứu, trình Thủ tướng ban hành bộ tiêu chí xanh quốc gia, làm cơ sở để các bộ, ngành xây dựng bộ tiêu chí cụ thể, phân hạng mức độ xanh cho từng ngành, lĩnh vực kinh tế.

Vietjet tăng chuyến bay Nha Trang – Busan (Hàn Quốc), ưu đãi 50% khi bay hạng Thương gia SkyBoss

Vietjet tăng chuyến bay Nha Trang – Busan (Hàn Quốc), ưu đãi 50% khi bay hạng Thương gia SkyBoss

10/06/2024 13:36

Hoà cùng mùa hè sôi động, từ 19/07/2024, Vietjet tăng gấp đôi tần suất bay giữa Nha Trang và Busan (Hàn Quốc), mang tới thêm nhiều lựa chọn di chuyển giữa các thành phố lớn của Hàn Quốc với Việt Nam cùng các chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

Đưa sản phẩm sữa Việt Nam vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu

Đưa sản phẩm sữa Việt Nam vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu

08/06/2024 16:18

Bên cạnh xuất khẩu các sản phẩm theo thương hiệu Vinamilk, doanh nghiệp đã đẩy mạnh xu hướng cung ứng cho các chuỗi bán lẻ, phân phối đa quốc gia. Đây cũng là xu thế chung để sản phẩm Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều trên sân chơi quốc tế.

Quy hoạch tạo sức bật cho phát triển du lịch làng nghề Hà Nội

Quy hoạch tạo sức bật cho phát triển du lịch làng nghề Hà Nội

06/06/2024 14:48

Làng nghề tại Hà Nội đã và đang góp phần phát triển kinh tế nông thôn, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho lao động tại các địa phương. Làng nghề còn là nơi chứa đựng nhiều giá trị văn hóa, lịch sử phong phú...

Tập đoàn BRG lần thứ năm liên tiếp được tôn vinh “Top 10 công ty Chủ đầu tư hàng đầu” lĩnh vực BĐS

Tập đoàn BRG lần thứ năm liên tiếp được tôn vinh “Top 10 công ty Chủ đầu tư hàng đầu” lĩnh vực BĐS

06/06/2024 14:22

Ngày 31/05, tại thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn BRG lần thứ năm liên tiếp được tôn vinh “Top 10 công ty Chủ đầu tư hàng đầu” trong lĩnh vực phát triển Bất động sản tại lễ trao giải BCI Asia Awards 2024.

'Bay khắp thế giới, làm mới chính mình' cùng Vietjet với ưu đãi giảm đến 66% ngày đôi 6/6

'Bay khắp thế giới, làm mới chính mình' cùng Vietjet với ưu đãi giảm đến 66% ngày đôi 6/6

06/06/2024 08:34

Giải nhiệt mùa hè với cơn mưa khuyến mãi ngày đôi “cực chất” từ Vietjet, hàng triệu mã ưu đãi giảm giá lên đến 66% (*) hạng vé Eco đang chờ đón bạn duy nhất trong ngày 6/6 tại website www.vietjetair.com và ứng dụng điện thoại Vietjet Air.

Vietjet tăng chuyến bay đêm cùng loạt khuyến mãi trong cao điểm hè

Vietjet tăng chuyến bay đêm cùng loạt khuyến mãi trong cao điểm hè

06/06/2024 04:42

Từ 10/6, Vietjet sẽ tăng loạt chuyến bay đêm trên nhiều đường bay để đáp ứng nhu cầu đi lại trong cao điểm hè. Hè năm nay người dân và du khách có thể thoả thích bay cùng Vietjet 24/7 với nhiều chương trình khuyến mãi giá vé rẻ, vé 0 đồng.

Vietjet khai trương đường bay kết nối Melbourne với Hà Nội, vé Thương gia khuyến mãi tới 50%

Vietjet khai trương đường bay kết nối Melbourne với Hà Nội, vé Thương gia khuyến mãi tới 50%

04/06/2024 15:10

Melbourne – Hà Nội là đường bay thứ 6 của Vietjet kết nối hai nước Việt Nam và Australia. Với hai chuyến khứ hồi vào thứ Ba và thứ Bảy mỗi tuần bằng tàu bay hiện đại thân rộng A330, Vietjet tạo thuận lợi cho người dân Australia đến với Hà Nội và ngược lại.

Xem thêm