Thứ bảy, 25/11/2023, 09:04 AM
  • Click để copy

Khai mạc Tuần 'Đại đoàn kết các Dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam 2023'

Tối 23/11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) diễn ra Lễ khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các Dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam 2023” và ngày hội trình diễn cây nêu, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc Việt Nam lần thứ II - năm 2023.

 Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” là sự kiện thường niên do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL) phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, thiết thực chào mừng 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023) và kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11).

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc chương trình.

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL Nguyễn Văn Hùng cho biết, Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam năm 2023” được tổ chức nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trong nền văn hóa thống nhất mà đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc. Kế thừa và thực hành các loại hình văn hóa nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam; nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu bền vững của đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 đề ra.

Với phương châm “Để chủ thể văn hoá tự giới thiệu về mình”, sự kiện là cơ hội để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; xây dựng đời sống văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững và thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Tiết mục đặc sắc trong chương trình nghệ thuật “Sắc màu hội tụ và tỏa sáng”.

Tiết mục đặc sắc trong chương trình nghệ thuật “Sắc màu hội tụ và tỏa sáng”.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định: Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta, là cội nguồn sức mạnh để dân tộc ta trường tồn, phát triển, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là đường lối chiến lược có ý nghĩa sống còn của cách mạng Việt Nam. Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn lực quan trọng để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, truyền thống đại đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo, các giai tầng trong xã hội ngày càng được củng cố, tăng cường và phát huy. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là mái nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cầu nối tin cậy giữa các cấp ủy đảng với chính quyền với nhân dân, nhằm tập hợp, động viên cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân thi đua sáng tạo, đóng góp công sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc

Để không ngừng củng cố, tăng cường phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới, đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, hội quần chúng, các tầng lớp nhân dân trong nước, người Việt Nam yêu nước ở nước ngoài thực hiện tốt những nội dung sau:

Tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường tuyên truyền, vận động để 54 dân tộc anh em chung sống hoà thuận, tích cực đóng góp công sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển; nghiên cứu, vận dụng sáng tạo nội dung cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; từ đó tiếp tục bồi đắp truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức sáng tạo của nhân dân, huy động toàn nguồn lực đầu tư phát triển đất nước, hiện thực hoá khát vọng, xây dựng đất nước ta phát triển hùng cường, sánh vai với cường quốc năm châu.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, hội quần chúng từ trung ương đến địa phương, cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách, nhất là 3 chương trình mục tiêu quốc gia nhằm giải quyết căn cơ những vấn đề thực tiễn đặt ra, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; thu hẹp dần khoảng cách về mức sống giữa vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi so với vùng phát triển; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đề cao cảnh giác cách mạng, không mắc mưu các thế lực thù địch, “dựng chuyện”, “xuyên tạc sự thật” hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của chúng ta.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng quà tặng các nghệ nhân, đồng bào các dân tộc.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng quà tặng các nghệ nhân, đồng bào các dân tộc.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cũng chỉ đạo Bộ VH, TT&DL tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhất là Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, để bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thấm sâu vào đời sống, trở thành sức mạnh tinh thần to lớn “kết nối”, “lan tỏa” sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đầu tư sưu tầm, bảo tồn phát huy văn hóa vật thể, phi vật thể đặc sắc của 54 dân tộc anh em, góp phần quảng bá hình ảnh, đất nước, văn hóa Việt Nam đến với du khách và bạn bè quốc tế, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Các đại biểu cùng giao lưu nhảy sạp tại chương trình.

Các đại biểu cùng giao lưu nhảy sạp tại chương trình.

Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” và ngày hội trình diễn cây nêu, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc Việt Nam có sự tham gia của hơn 200 đồng bào của 15 dân tộc.

Các hoạt động chính gồm chương trình khai mạc; triển lãm ảnh “Sắc màu các dân tộc Việt Nam” thuộc “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023”.

cay-neu20231124095141

Ngày hội trình diễn cây nêu, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc diễn ra từ ngày 22 đến 26/11, gồm: Liên hoan văn nghệ quần chúng; trình diễn trang phục dân tộc truyền thống; trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa, truyền thống dân tộc tại địa phương gắn với cây nêu; trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống địa phương; trưng bày, chế biến và giới thiệu ẩm thực; triển lãm “Đặc trưng Văn hóa các dân tộc Việt Nam”.

Trong khuôn khổ ngày hội có không gian giới thiệu văn hóa, lễ hội, du lịch của tỉnh Bắc Kạn, Thanh Hóa. Làng còn tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa các dân tộc Tây Nam Bộ, Tây Nguyên, Tây Bắc...

Vẻ đẹp cúc họa mi hút hồn giới trẻ Hà Nội

Vẻ đẹp cúc họa mi hút hồn giới trẻ Hà Nội

09/11/2023 22:05

Đến hẹn lại lên, vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11, tại Hà Nội, những bông cúc họa mi lại nở rộ, khoe sắc giữa ánh nắng ban mai rực rỡ. Đây cũng là khoảng thời gian được nhiều bạn trẻ Hà Nội lựa chọn tới "check-in".

Hội An - Thành viên mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO năm 2023

Hội An - Thành viên mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO năm 2023

06/11/2023 09:32

Chiều 31/10, TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) chính thức được Ban thư ký Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO đã xác nhận là đại diện tiếp theo của Việt Nam chính thức tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO, trong lĩnh vực Thủ công và Nghệ thuật dân gian.

Khai thác tiềm năng Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng góp phần phát triển du lịch

Khai thác tiềm năng Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng góp phần phát triển du lịch

05/11/2023 17:50

Du lịch địa chất là một loại hình mới trong lĩnh vực du lịch, mở ra một kỷ nguyên mới của trách nhiệm xã hội và du lịch thân thiện với môi trường. Công viên địa chất (CVĐC) thúc đẩy một mô hình bảo vệ tích hợp giữa bảo tồn các đặc điểm và di sản địa chất nổi bật, đồng thời khuyến khích các cơ hội giáo dục và phát triển kinh tế - xã hội.

Tháng 11 rồi rủ nhau đi ngắm hoa dã quỳ từ Bắc vào Nam ngay thôi!

Tháng 11 rồi rủ nhau đi ngắm hoa dã quỳ từ Bắc vào Nam ngay thôi!

03/11/2023 06:37

Màu vàng rực, mọc thành những bụi cao của hoa dã quỳ đã tạo nên không cảnh mộng mơ khiến giới trẻ đổ xô “sống ảo”. Hai tháng cuối năm cũng là thời điểm hoa nở rộ, rực rỡ và lung linh nhất. Cùng đi lên chuyến xe ngắm hoa dã quỳ từ Bắc vào Nam nào!

Seoul - Mùa đẹp nhất

Seoul - Mùa đẹp nhất

28/10/2023 10:37

Chúng tôi đến Seoul (thủ đô của đất nước Hàn Quốc) vào giữa tháng 10, đó là mùa đẹp nhất ở xứ sở Kim chi, bởi đang là thu và đang là mùa lá đổi màu.

Yên Bái: Lễ hội đền Đông Cuông để lại nhiều ấn tượng cho du khách

Yên Bái: Lễ hội đền Đông Cuông để lại nhiều ấn tượng cho du khách

26/10/2023 15:03

Đền Đông Cuông trở thành ngôi đền nổi tiếng có giá trị tâm linh của huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái được du khách thập phương biết đến và lui tới cầu nguyện.

Người nổi tiếng đừng tạo ra bi kịch

Người nổi tiếng đừng tạo ra bi kịch

25/10/2023 14:52

Thật ra thì có những nghệ sĩ, người mẫu không phải là người nổi tiếng, không hoàn toàn đúng khi được gọi là nghệ sĩ nổi tiếng. Họ chỉ là người được nhiều người biết mặt, biết tên mà thôi. Nhưng họ đã nhầm và tự tạo ra bi kịch.

Trải nghiệm nghệ thuật 'Đêm Hà Nội - Điểm chạm của những cảm xúc'

Trải nghiệm nghệ thuật 'Đêm Hà Nội - Điểm chạm của những cảm xúc'

25/10/2023 14:49

Để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đêm, ngày 28 và 29/10 tới đây, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp ra mắt sản phẩm tour đêm - Không gian trải nghiệm nghệ thuật chiếu sáng với tên gọi "Đêm Hà Nội - Điểm chạm của những cảm xúc" với nhiều hoạt động phong phú.

Ra mắt trải nghiệm nghệ thuật đặc biệt 'Huyền thoại tuổi thanh xuân'

Ra mắt trải nghiệm nghệ thuật đặc biệt 'Huyền thoại tuổi thanh xuân'

23/10/2023 10:37

10 nữ anh hùng tại Ngã ba Đồng Lộc đã hy sinh khi còn đang ở lứa tuổi thanh xuân. Người nhỏ nhất 17 tuổi và người lớn nhất mới 24 tuổi. Vở kịch “Huyền thoại tuổi thanh xuân" đã truyền đi thông điệp sâu sắc tới các thế hệ trẻ hôm nay rằng: Hãy sống một đời đáng sống.