Thứ năm, 15/12/2022, 15:08 PM
  • Click để copy

Đảm bảo công khai, minh bạch trong thực hiện phòng, chống tham nhũng

Sáng 14/12, Đoàn kiểm tra số 1 của Thành ủy Hà Nội do Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến làm trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy tại quận Bắc Từ Liêm.

Tham gia đoàn có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết; Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên.

 Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại cuộc kiểm tra.

 Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại cuộc kiểm tra.

Chưa phát hiện vụ việc về phòng, chống tham nhũng

Báo cáo tại cuộc kiểm tra cho thấy, thời gian qua, công tác thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC); thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm được quan tâm thường xuyên. Thông qua đó, nhiều lĩnh vực công tác, hoạt động của các cơ quan, đơn vị đã có chuyển biến rõ rệt. Ý thức PCTNTC của cán bộ, công chức được nâng lên. Đến nay, trên địa bàn quận chưa phát hiện vụ việc về PCTNTC phải xem xét, xử lý.

Cụ thể, từ năm 2021 đến nay, Quận uỷ đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và các văn bản chỉ đạo của T.Ư, Thành uỷ. Kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đáp ứng yêu cầu, tình hình thực tiễn của quận. Công tác giao ban, đánh giá được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ đề ra.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát đôn đốc việc thực hiện đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra. Kết quả, từ 3/2021 – 31/10/2022, quận thành lập 25 đoàn kiểm tra trực tiếp tại 44 lượt chi bộ trực thuộc và 7 đảng viên; thành lập 5 đoàn giám sát trực tiếp tại 5 đảng uỷ cơ sở trực thuộc và 6 đảng viên. Đảng uỷ, chi bộ cơ sở đã tiến hành kiểm tra đối với 168 tổ chức đảng, 28 đảng viên và giám sát với 29 tổ chức đảng, 11 đảng viên. Đặc biệt, năm 2022, Ủy ban kiểm tra Quận uỷ đã chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm liên quan đến quản lý đất đai, trật tự xây dựng đối với 2 tổ chức đảng và 4 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Quận uỷ quản lý.

Ngoài ra, quận tiếp công dân với 1.820 lượt người và tiếp nhận 1.506 đơn. Đến nay, các cơ quan của quận đã tập trung xem xét giải quyết xong 1.043 đơn và đang giải quyết 463 đơn. Hiện nay trên địa bàn quận không có vụ việc phức tạp và tồn đọng thuộc diện Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Thành uỷ, Quận uỷ theo dõi. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, giám sát về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư không phát hiện có biểu hiện tham nhũng, tiêu cực…

Không để xảy ra vi phạm ngay từ cơ sở

Phát biểu kết luận cuộc kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến bày tỏ nhất trí với kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của tập thể Ban Thường vụ, vai trò cá nhân của các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm đối với các nội dung của Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy; việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp Kết luận số 21.

 Quang cảnh cuộc kiểm tra.

 Quang cảnh cuộc kiểm tra.

Theo đó, Quận ủy đã ban hành Kế hoạch số 25 về việc “nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII. Tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập quán triệt tuyên truyền 10 Chương trình công tác của Thành ủy (tại 14 điểm cầu với 700 đại biểu). Đồng thời chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy tổ chức hội nghị trực tiếp hoặc trực tuyến để học tập, quán triệt.

Ban Thường vụ Quận ủy và đồng chí Bí thư, đồng chí Phó Bí thư Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc xây dựng, triển khai thực hiện các chuyên đề; nhất là tổ chức thực hiện 15 chuyên đề của Chương trình số 10-CTr/TU. Thực hiện Đề án số 56-ĐA/BCĐ ngày 25/11/2019 của Ban chỉ đạo Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy về “Đẩy mạnh công tác phát hiện, ngăn chặn, xử lý tình trạng tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, DN trong công tác giải quyết công việc trên địa bàn TP Hà Nội”, Quận ủy đã chỉ đạo các ngành và các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn quận tiếp tục quán triệt đề án và thực hiện 7 nhóm giải pháp phòng ngừa tình trạng tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, DN theo đặc thù của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức.

Đồng thời, gắn với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền cấp quận, phường với đẩy mạnh CCTTHC; rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao ý thức, trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ. Thực hiện tốt công tác điều động, luân chuyển cán bộ. Tiến hành sắp xếp bộ máy trong quận đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát. Trong đó có nội dung kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCTNTC, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như: quản lý đất đai, quản lý đô thị, quản lý trật tự xây dựng, GPMB, công tác đầu tư công, mua sắm tài sản công...  Định kỳ,Thường trực, Ban Thường vụ Quận uỷ nghe UBND quận báo cáo tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo và kết quả thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền; đôn đốc việc xem xét xử lý, giải quyết đảm bảo thời gian quy định, không để phát sinh tình hình phức tạp…

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ yêu cầu, sau cuộc kiểm tra, quận cần tiến hành rà soát lại chuyên đề, đề án đã ban hành từ đầu nhiệm kỳ cho đến nay mà chưa tích hợp các nhiệm vụ, chỉ tiêu sát với chỉ đạo T.Ư, Thành uỷ để bổ sung trong quá trình thực hiện, nhất là vấn đề PCTNTC. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch kết quả sau kiểm tra, giám sát để người dân được rõ.

Nhấn mạnh Bắc Từ Liêm là một địa bàn mới phát triển từ huyện lên quận nên sự thay đổi về hạ tầng, phát triển đô thị diễn ra nhanh và từ đó đơn thư nhiều do phát sinh trong thực tiễn, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ yêu cầu quận cần xem xét để có hướng giải quyết dứt điểm và không để xảy ra vi phạm ngay từ cơ sở, nhất là trong công tác quản lý trong đất đai, trật tự xây dựng.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ yêu cầu, quận hoàn thiện lại cơ chế hoạt động của Ban Chỉ đạo theo hướng tích hợp các quan điểm mới của T.Ư, Thành uỷ. Coi trọng công tác giải quyết đơn thư, đơn tố giác tội phạm liên quan đến PCTNTC. Tập trung lãnh đạo giải quyết cơ chế phối hợp của các cơ quan trong giải quyết đơn thư, tố giác tội phạm.

Ngoài ra, nâng cao vai trò người đứng đầu cấp uỷ chính quyền, nhất là cấp phường trong thực hiện mô hình chính quyền đô thị. Phân cấp rõ ràng trong vấn đề thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra trên địa bàn quận. Làm tốt công tác cán bộ và chuyển đổi vị trí công tác theo quy định. Rà soát lại các cơ chế, chính sách đảm bảo minh bạch để thực hiện tốt mục tiêu mà Chương trình số 10-CTr/TU đã đề ra.

Ngành du lịch sôi động trong 5 ngày nghỉ lễ

Ngành du lịch sôi động trong 5 ngày nghỉ lễ

02/05/2024 15:05

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cả nước đã phục vụ khoảng 8 triệu lượt khách du lịch tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Hà Nội: Hàng quán 'xẻ thịt' kinh doanh ở gầm cầu Thăng Long, chính quyền xã bất lực?

Hà Nội: Hàng quán 'xẻ thịt' kinh doanh ở gầm cầu Thăng Long, chính quyền xã bất lực?

02/05/2024 06:34

Hàng loạt hàng quán, bãi trông giữ xe, bãi vật liệu xây dựng ngang nhiên “xẻ thịt” gầm cầu Thăng Long (gần trụ sở Công an xã Hải Bối) để kinh doanh trái phép, bấp chấp điều kiện về PCCC. Mặc dù Thủ tướng đã có những chỉ đạo quyết liệt trong công tác quản lý trật tự xây dựng và PCCC, song chính quyền xã Hải Bối (huyện Đông Anh, TP Hà Nội) lại bất lực khi cho rằng trách nhiệm thuộc đơn vị quản lý đường sắt.

Cả nước xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông trong ngày nghỉ lễ 30/4

Cả nước xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông trong ngày nghỉ lễ 30/4

01/05/2024 08:25

Trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

Hà Tĩnh: Đông đảo du khách tới Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Hà Tĩnh: Đông đảo du khách tới Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

30/04/2024 15:04

Ngày 29/4, dù thời tiết nắng nóng nhưng vẫn có một lượng đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) để dâng hương và tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Rực sắc quốc kỳ chào mừng ngày 30/4 tại một khách sạn ở Hội An

Rực sắc quốc kỳ chào mừng ngày 30/4 tại một khách sạn ở Hội An

30/04/2024 14:26

Một khách sạn tại TP Hội An đã tổ chức treo 80 lá cờ Tổ quốc tại ban công của các phòng để chào mừng ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Gần 2 vạn lượt khách vào Lăng viếng Bác trong sáng 30/4

Gần 2 vạn lượt khách vào Lăng viếng Bác trong sáng 30/4

30/04/2024 14:23

Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), trong sáng 30/4, gần 2 vạn lượt đồng bào và khách quốc tế đã thành kính vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Hơn 143.000 lượt khách du lịch đến Bà Rịa - Vũng Tàu trong ngày thứ hai nghỉ lễ

Hơn 143.000 lượt khách du lịch đến Bà Rịa - Vũng Tàu trong ngày thứ hai nghỉ lễ

29/04/2024 10:10

Ngày 28/4, tổng lượt khách tham quan du lịch, giải trí, lưu trú tại các khách sạn, khu du lịch, bãi tắm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt khoảng 143.601 lượt, trong đó khách lưu trú khoảng 49.068 lượt khách, riêng khách quốc tế là 6.531 lượt.

Quảng Ngãi: Chìm sà lan khiến 4 thuyền viên tử vong

Quảng Ngãi: Chìm sà lan khiến 4 thuyền viên tử vong

25/04/2024 10:12

Ngày 24/4, tàu LA-06695 kéo theo sà lan LA-06883 đi theo hướng từ Kỳ Hà (Quảng Nam) đến huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) thì sà lan bất ngờ xảy ra sự cố và chìm. Vụ việc khiến ít nhất 4 người đã tử vong và 1 người hiện đang mất tích.

Hà Nội thí điểm ứng dụng quản lý dân cư, cảnh báo cháy nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng quản lý dân cư, cảnh báo cháy nhà

24/04/2024 14:10

TP Hà Nội phấn đấu 100% cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sử dụng thành thạo ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.