Thứ năm, 15/12/2022, 15:08 PM
  • Click để copy

Đảm bảo công khai, minh bạch trong thực hiện phòng, chống tham nhũng

Sáng 14/12, Đoàn kiểm tra số 1 của Thành ủy Hà Nội do Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến làm trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy tại quận Bắc Từ Liêm.

Tham gia đoàn có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết; Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên.

 Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại cuộc kiểm tra.

 Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại cuộc kiểm tra.

Chưa phát hiện vụ việc về phòng, chống tham nhũng

Báo cáo tại cuộc kiểm tra cho thấy, thời gian qua, công tác thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC); thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm được quan tâm thường xuyên. Thông qua đó, nhiều lĩnh vực công tác, hoạt động của các cơ quan, đơn vị đã có chuyển biến rõ rệt. Ý thức PCTNTC của cán bộ, công chức được nâng lên. Đến nay, trên địa bàn quận chưa phát hiện vụ việc về PCTNTC phải xem xét, xử lý.

Cụ thể, từ năm 2021 đến nay, Quận uỷ đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và các văn bản chỉ đạo của T.Ư, Thành uỷ. Kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đáp ứng yêu cầu, tình hình thực tiễn của quận. Công tác giao ban, đánh giá được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ đề ra.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát đôn đốc việc thực hiện đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra. Kết quả, từ 3/2021 – 31/10/2022, quận thành lập 25 đoàn kiểm tra trực tiếp tại 44 lượt chi bộ trực thuộc và 7 đảng viên; thành lập 5 đoàn giám sát trực tiếp tại 5 đảng uỷ cơ sở trực thuộc và 6 đảng viên. Đảng uỷ, chi bộ cơ sở đã tiến hành kiểm tra đối với 168 tổ chức đảng, 28 đảng viên và giám sát với 29 tổ chức đảng, 11 đảng viên. Đặc biệt, năm 2022, Ủy ban kiểm tra Quận uỷ đã chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm liên quan đến quản lý đất đai, trật tự xây dựng đối với 2 tổ chức đảng và 4 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Quận uỷ quản lý.

Ngoài ra, quận tiếp công dân với 1.820 lượt người và tiếp nhận 1.506 đơn. Đến nay, các cơ quan của quận đã tập trung xem xét giải quyết xong 1.043 đơn và đang giải quyết 463 đơn. Hiện nay trên địa bàn quận không có vụ việc phức tạp và tồn đọng thuộc diện Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Thành uỷ, Quận uỷ theo dõi. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, giám sát về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư không phát hiện có biểu hiện tham nhũng, tiêu cực…

Không để xảy ra vi phạm ngay từ cơ sở

Phát biểu kết luận cuộc kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến bày tỏ nhất trí với kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của tập thể Ban Thường vụ, vai trò cá nhân của các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm đối với các nội dung của Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy; việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp Kết luận số 21.

 Quang cảnh cuộc kiểm tra.

 Quang cảnh cuộc kiểm tra.

Theo đó, Quận ủy đã ban hành Kế hoạch số 25 về việc “nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII. Tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập quán triệt tuyên truyền 10 Chương trình công tác của Thành ủy (tại 14 điểm cầu với 700 đại biểu). Đồng thời chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy tổ chức hội nghị trực tiếp hoặc trực tuyến để học tập, quán triệt.

Ban Thường vụ Quận ủy và đồng chí Bí thư, đồng chí Phó Bí thư Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc xây dựng, triển khai thực hiện các chuyên đề; nhất là tổ chức thực hiện 15 chuyên đề của Chương trình số 10-CTr/TU. Thực hiện Đề án số 56-ĐA/BCĐ ngày 25/11/2019 của Ban chỉ đạo Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy về “Đẩy mạnh công tác phát hiện, ngăn chặn, xử lý tình trạng tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, DN trong công tác giải quyết công việc trên địa bàn TP Hà Nội”, Quận ủy đã chỉ đạo các ngành và các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn quận tiếp tục quán triệt đề án và thực hiện 7 nhóm giải pháp phòng ngừa tình trạng tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, DN theo đặc thù của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức.

Đồng thời, gắn với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền cấp quận, phường với đẩy mạnh CCTTHC; rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao ý thức, trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ. Thực hiện tốt công tác điều động, luân chuyển cán bộ. Tiến hành sắp xếp bộ máy trong quận đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát. Trong đó có nội dung kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCTNTC, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như: quản lý đất đai, quản lý đô thị, quản lý trật tự xây dựng, GPMB, công tác đầu tư công, mua sắm tài sản công...  Định kỳ,Thường trực, Ban Thường vụ Quận uỷ nghe UBND quận báo cáo tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo và kết quả thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền; đôn đốc việc xem xét xử lý, giải quyết đảm bảo thời gian quy định, không để phát sinh tình hình phức tạp…

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ yêu cầu, sau cuộc kiểm tra, quận cần tiến hành rà soát lại chuyên đề, đề án đã ban hành từ đầu nhiệm kỳ cho đến nay mà chưa tích hợp các nhiệm vụ, chỉ tiêu sát với chỉ đạo T.Ư, Thành uỷ để bổ sung trong quá trình thực hiện, nhất là vấn đề PCTNTC. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch kết quả sau kiểm tra, giám sát để người dân được rõ.

Nhấn mạnh Bắc Từ Liêm là một địa bàn mới phát triển từ huyện lên quận nên sự thay đổi về hạ tầng, phát triển đô thị diễn ra nhanh và từ đó đơn thư nhiều do phát sinh trong thực tiễn, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ yêu cầu quận cần xem xét để có hướng giải quyết dứt điểm và không để xảy ra vi phạm ngay từ cơ sở, nhất là trong công tác quản lý trong đất đai, trật tự xây dựng.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ yêu cầu, quận hoàn thiện lại cơ chế hoạt động của Ban Chỉ đạo theo hướng tích hợp các quan điểm mới của T.Ư, Thành uỷ. Coi trọng công tác giải quyết đơn thư, đơn tố giác tội phạm liên quan đến PCTNTC. Tập trung lãnh đạo giải quyết cơ chế phối hợp của các cơ quan trong giải quyết đơn thư, tố giác tội phạm.

Ngoài ra, nâng cao vai trò người đứng đầu cấp uỷ chính quyền, nhất là cấp phường trong thực hiện mô hình chính quyền đô thị. Phân cấp rõ ràng trong vấn đề thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra trên địa bàn quận. Làm tốt công tác cán bộ và chuyển đổi vị trí công tác theo quy định. Rà soát lại các cơ chế, chính sách đảm bảo minh bạch để thực hiện tốt mục tiêu mà Chương trình số 10-CTr/TU đã đề ra.

Dùng đất đá thải mỏ san lấp ở Quảng Ninh-Góc nhìn từ Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản

Dùng đất đá thải mỏ san lấp ở Quảng Ninh-Góc nhìn từ Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản

19/09/2023 07:08

Nhiều ý kiến của cử tri và nhân dân tỉnh Quảng Ninh lo lắng về vấn đề tác động đến môi trường xoay quanh hiện tượng sử dụng đất đá thải mỏ làm vật liệu san lấp một số dự án, công trình ven biển.

Thời tiết hôm nay 15/9: Cập nhật tin thời tiết mới nhất trong ngày

Thời tiết hôm nay 15/9: Cập nhật tin thời tiết mới nhất trong ngày

15/09/2023 11:15

Cập nhật tin tức thời tiết mới nhất hôm nay 15/9/2023. Dự báo thời tiết ngày 15/9/2023 tại Hà Nội và các khu vực trên cả nước.

Nghệ An tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại chung cư, nhà trọ

Nghệ An tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại chung cư, nhà trọ

15/09/2023 11:15

Ngày 13/9, Công an tỉnh Nghệ An đã có công văn số 3031/CAT-PV01 về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các chung cư, nhà trọ trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là sau nhiều vụ cháy lớn xuất hiện trong thời gian qua.

Thủ tướng yêu cầu xây dựng quy chuẩn về đường bộ cao tốc

Thủ tướng yêu cầu xây dựng quy chuẩn về đường bộ cao tốc

13/09/2023 10:53

Hôm qua, 12/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện về việc khẩn trương xây dựng quy chuẩn về đường bộ cao tốc và tập trung triển khai các giải pháp bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông.

Tuyên Quang: Công ty Long Thịnh vi phạm hàng loạt quy định về khai thác khoáng sản

Tuyên Quang: Công ty Long Thịnh vi phạm hàng loạt quy định về khai thác khoáng sản

12/09/2023 06:51

Lãnh đạo công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đoàn kiểm tra liên ngành xác định công ty Long Thịnh vi phạm 11 lỗi trong quá trình khai thác cát sỏi sông Lô tại thôn Sài Lĩnh, xã Quyết Thắng.

Dấu ấn những lần thăm Việt Nam của các Tổng thống Mỹ

Dấu ấn những lần thăm Việt Nam của các Tổng thống Mỹ

11/09/2023 10:03

Kể từ khi Việt Nam và Mỹ bình thường hóa quan hệ đến nay, 4 tổng thống Mỹ đã đến thăm Việt Nam nhằm củng cố và thúc đẩy quan hệ song phương.

Điệp khúc 'tiền trường'

Điệp khúc 'tiền trường'

11/09/2023 09:50

Chuyện này thuộc nhóm các câu chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Thế nhưng, biết rồi mà chưa biết hết, vì mỗi năm nó lặp lại với những tình tiết mới có phần phức tạp, ngang nhiên, tùy tiện.

Dấu ấn phát triển quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Dấu ấn phát triển quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

10/09/2023 08:45

Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian qua tiếp tục đà phát triển tích cực. Trên cả ba bình diện song phương, khu vực và quốc tế, có nhiều tiến triển nổi bật và đã đạt được một số kết quả cụ thể, góp phần kỷ niệm 10 năm xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện.

Thời tiết hôm nay 9/9: Cập nhật tin thời tiết mới nhất trong ngày

Thời tiết hôm nay 9/9: Cập nhật tin thời tiết mới nhất trong ngày

10/09/2023 08:42

Cập nhật tin tức thời tiết mới nhất hôm nay 9/9/2023. Dự báo thời tiết ngày 9/9/2023 tại Hà Nội và các khu vực trên cả nước.