Thứ năm, 31/10/2019, 15:32 PM
  • Click để copy

Nhiều sai phạm tại Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài Chính

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa chỉ ra hàng loạt sai phạm trong việc quản lý biên chế công chức, bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, nâng bậc lương sai quy định và nhiều thiếu sót trong việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn nghiệp vụ tại Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính.

nhieu-sai-pham-tai-tong-cuc-thue-truc-thuoc-bo-tai-chinh
Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm tại Tổng cục Thuế của Bộ Tài chính

Bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo sai quy định

Qua kiểm tra, trong giai đoạn thanh tra từ năm 2015 đến năm 2018, có 08 đơn vị của 04 Cục Thuế sử dụng 10 LĐHĐ 68 không đúng loại công việc (đến thời điểm thanh tra còn 01 trường hợp); 07 cơ quan, đơn vị của 02 Cục Thuế sử dụng số lượng bảo vệ, tạp vụ vượt định mức Tổng cục Thuế quy định.

Kết luận thanh tra chỉ rõ, có 152 công chức giữ chức vu lãnh đạo, quản lý trong đó, 04 công chức thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng cục Trưởng, 148 công chức thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Cục trưởng Cục Thuế, chưa đáp ứng một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức vụ hiện giữ theo quy định. Điển hình như 01 trường hợp thiếu chứng chỉ Bồi dưỡng quản lý Nhà nước chương trình Chuyên viên chính; 04 trường hợp quá tuổi bổ nhiệm lần đầu; 04 trường hợp thiếu chứng chỉ ngoại ngữ; 63 trường hợp thiếu bằng Trung cấp Lý luận chính trị; 77 trường hợp thiếu chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đối với ngạch hiện giữ; 05 trường hợp thiếu chứng chỉ bồi dưỡng quản lý lãnh đạo cấp phòng, chi cục; 08 trường hợp lãnh đạo, quản lý cấp phòng, chi cục nhưng giữ ngạch cán sự và tương đương; có 02 trường hợp được tiếp nhận năm 2011, 2012 chưa được tuyển dụng công chức theo quy định của Luật cán bộ, công chức.

Bên cạnh đó, thanh tra còn phát hiện một số quy phạm khác như trình tự bổ nhiệm nguồn nhân sự tại chỗ, hồ sơ không có văn bản đề nghị phê duyệt chủ trương của đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm; một số biên bản họp tại Vụ, Cục, Chi cục chưa thể hiện đầy đủ nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Một số hồ sơ bổ nhiệm nguồn nhân sự từ nơi khác, không có tài liệu thể hiện việc gặp người dự kiến bổ nhiệm để trao đổi yêu cầu công tác, nhu cầu bổ nhiệm; làm việc với nơi đi, nơi đến; gửi văn bản lấy ý kiến của đơn vị nơi công chức đang công tác; gửi văn bản lấy ý kiến của đơn vị dự kiến phân công công tác.

Một số hồ sơ bổ nhiệm lại, không có tài liệu thể hiện việc Thủ trưởng đơn vị sử dụng trực tiếp nhận xét, đề xuất việc bổ nhiệm lại hay không bổ nhiệm lại; Biên bản Hội nghị tập thể đơn vị nhận xét, đánh giá, lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chưa thể hiện đầy đủ nội dung theo quy định của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế...

Đến thời điểm thanh tra, còn 05 Vụ thuộc Tổng cục có số lượng cấp phó vượt 01 đến 03 người; 05 phòng của Cục Thuế có số lượng cấp phó vượt từ 01 đến 03 người, 01 đơn vị Hội đồng nâng bậc lương trước thời hạn có số lượng thành viên chưa đúng quy định.

Ngoài ra, các đơn vị chưa thực hiện việc báo cáo công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức theo quy định tại Thông tư số 11/2012/TT-BNV; một số cơ quan đơn vị chưa thực hiện việc mở sổ quản lý hồ sơ cán bộ công chức, sổ giao nhận hồ sơ cán bộ, công chức, sổ theo dõi, khai thác, sử dụng hồ sơ cán bộ, công chức theo quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV.

Kiến nghị xử lý nghiêm các sai phạm

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Tổng cục Tưởng Tổng cục Thuế thực hiện đúng, đầy đủ các quy định pháp luật về quản lý biên chế, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; số lượng cấp phó và quản lý hồ sơ công chức, viên chức. Rà soát các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện về công tác sử dụng và quản lý công chức, viên chức để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung, thay thế cho phù hợp quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của cơ quan quản lý cấp trên.

Thường xuyên thực hiện việc tuyển dụng công chức, đồng thời xem xét, đánh giá lại việc chưa sử dụng hết số biên chế công chức được giao báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh cho phù hợp; đảm bảo thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng chỉ tiêu kế hoạch và quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, cử công chức, viên chức còn thiếu tiêu chuẩn lãnh đạo, quản lý về lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý, bồi dưỡng nghiệp vụ…đi đào tạo, bồi dưỡng, đảm bảo đến hết năm 2019 phải hoàn thiện đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định; không xem xét bổ nhiệm lại hoặc miễn nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý đối với các trường hợp sau thời hạn vẫn không đáp ứng yêu cầu. Báo cáo Bộ Tài chính sớm tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương cho các công chức ngành Thuế. Báo cáo Bộ Tài chính làm việc với cấp ủy địa phương để đánh giá, xem xét việc bổ nhiệm đối với 04 Cục trưởng khi đã quá tuổi; đồng thời, đánh giá về năng lực, phẩm chất, đạo đức, sự đánh giá, xếp loại trong thời gian được giao giữ chức vụ Cục trưởng, đảm bảo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tiễn công tác cán bộ tại địa phương; thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với trường hợp không đáp ứng yêu cầu.

Đối với các trường hợp được bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý cấp Phòng, Chi cục đang giữ ngạch cán sự và tương đương, đến hết năm 2019 nếu không được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên và tương đương thì chỉ đạo thu hồi quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý. Đối với 02 trường hợp giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chưa được tuyển dụng công chức theo quy định của Luật cán bộ, công chức, đề nghị Tổng cục Thuế rà soát thực hiện theo đúng Thông báo Kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị và Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư, báo cáo Bộ Tài chính xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Ngoài ra, rà soát, bãi bỏ, hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng, không phù hợp, có sai phạm về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp từ tháng 6/2012 đến nay. Chỉ đạo sắp xếp, bố trí số lượng cấp phó theo đúng quy định và Đề án vị trí việc làm; rà soát, có kế hoạch chấm dứt hợp đồng hoặc bố trí công việc phù hợp đối với số lao động hợp đồng 68 vượt quá định mức và hiện đang làm công việc không đúng quy định.

Kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế để có hình thức xử lý phù hợp và có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trên. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị mở sổ quản lý, giao nhận, theo dõi, khai thác, sử dụng hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác tổ chức cán bộ nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục những thiếu sót.

Link gốc: http://thanhtravietnam.vn/tin-trong-nganh/nhieu-sai-pham-tai-tong-cuc-thue-truc-thuoc-bo-tai-chinh-186688